About

LV

ON THE ROAD ir producentes, režisores un multimediju mākslinieces Aijas BLEY 2011.gadā dibināta studija, kuras mērķis ir realizēt filmu projektus, kā arī attīstīt un atbalstīt jaunākās paaudzes kino autorus. Studijā top dokumentālās, studentu un eksperimentālās filmas, kā arī dažādi multimediju projekti. Producente Aija Bley strādā pie filmu un mākslas projektiem gan Latvijā, gan iesaistās starptautisku kopprojektu realizēšanā. ON THE ROAD studija ir atvērta sadarbībai gan ar neatkarīgiem autoriem, gan producentiem pie visu žanru art- house projektiem ar augstu māksliniecisko vērtību un starptautisku potenciālu. 

EN

ON THE ROAD is a film studio founded in 2011 by producer, director and multimedia artist Aija BLEY, whose aim is to realise film projects, as well as to develop and support the younger generation of filmmakers. The studio produces documentaries, student and experimental films, as well as various multimedia projects. Producer Aija Bley works on film and art projects in Latvia and internationally. ON THE ROAD studio is open for cooperation with independent authors and producers on art-house projects of all genres with high artistic value and international potential.